STANDARDOWY CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 2 - 4 DNI ROBOCZE – DOSTAWA ZEGARKÓW GRATIS

Regulamin promocji: „Hits & Hots”

(dalej: „Regulamin”)

 

1.             Postanowienia ogólne

1.1.       Organizatorem Promocji „Hits & Hots” (dalej „Promocja”) jest The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223301, NIP: 5213311376 (dalej: „Organizator”).

1.2.       Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Klient”).

1.3.       Czas trwania Promocji obejmuje okres od 27 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku (dalej: „Okres trwania Promocji”).

1.4.       Promocja jest dostępna w Oficjalnym Sklepie Internetowym Swatch Polska: http://shop.swatch.pl (dalej: „Sklep”).

1.5.       Lista zegarków, które są objęte Promocją (dalej: „Zegarki Promocyjne”) stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

2.             Zasady uczestnictwa w Promocji

2.1.       Promocja polega na tym, że Klient, który w Okresie trwania Promocji zakupi w Sklepie 1 (jeden) dowolny zegarek, inny niż Zegarek Promocyjny (dalej: „Zegarek”), jednocześnie będzie miał możliwość zakupu Zegarka Promocyjnego w cenie określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zakup Zegarka i Zegarka Promocyjnego musi zostać dokonany w ramach jednej i tej samej transakcji zakupu.

2.2.       Lista Zegarków Promocyjnych dostępnych w Promocji wraz z cenami została zawarta w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2.3.       Na Zegarki Promocyjne została udzielona gwarancja na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej dotyczącej danego Zegarka Promocyjnego. Powyższe nie ogranicza, nie zawiesza, ani nie wyłącza prawa Klientów do składania reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi określonych w Kodeksie Cywilnym.


3.             Postępowanie reklamacyjne

3.1.       Klient może zgłaszać reklamacje, co do Promocji, mailowo na następujący adres Organizatora: e-commerce.pl@swatchgroup.com lub pisemnie na adres: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

3.2.       Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego, (ii) numer zamówienia w Sklepie, (iii) adres mailowy lub pocztowy reklamującego do korespondencji, jak również (iv) opis reklamacji i wskazanie przyczyny reklamacji, oraz (v) żądanie Klienta. 

3.3.       Zgłoszone reklamacje są rozpatrywane i przekazywane przez Organizatora do reklamującego w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.


4.             Dane osobowe

4.1.       Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z Promocją jest Organizator, tj. The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4.2.       Informujemy, że dane osobowe podane przez Klientów w związku z Promocją są  przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji, w tym rozpatrzenia reklamacji Klientów. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do złożenia reklamacji w związku z Promocją.

 

5.             Postanowienia końcowe

5.1.       Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz w Sklepie: http://shop.swatch.com/pl_pl/hits-hots-conditions-of-sale.

5.2.      Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.


Załącznik nr 1: Lista Zegarków Promocyjnych dostępnych w Promocji w Sklepie (wraz z cenami poszczególnych Zegarków Promocyjnych dostępnych w Promocji w Sklepie): 

1.      GB250-25: 100,00 PLN brutto

2.      GB252-25: 100,00 PLN brutto

3.      GJ130-25: 100,00 PLN brutto

4.      GW158-25: 100,00 PLN brutto