PRZESYŁKA EKSPRESOWA GRATIS – ZWROTY DO 10.01.2017

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE
 

The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. („SGPL”) bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka SGPL dotycząca ochrony danych i plików cookie („Polityka”) razem z Warunkami korzystania ze strony internetowej oraz, jeżeli dokonują Państwo zakupów na tej stronie internetowej, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sklepu Internetowego SGPL (oraz innymi wymienionymi w nich dokumentami) określa podstawę, na której SGPL będzie przetwarzać dane osobowe uzyskane („Dane Osobowe”) od użytkownika strony internetowej („Użytkownik”) w wyniku korzystania z niniejszej strony internetowej; niniejsza Polityka wyjaśnia także z jakich plików cookie korzysta SGPL. Całość przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika będzie się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz będzie dokonywana w celach, dla których informacje takie zostały przekazane. Każdy Użytkownik powinien uważnie przeczytać poniższy tekst, aby rozumieć stanowisko i praktyki SGPL w zakresie Danych Osobowych, postępowania z tymi danymi przez SGPL i korzystania z plików cookie przez SGPL. Na potrzeby niniejszej Polityki „Grupa Spółek Swatch” obejmuje The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria oraz wszystkie spółki od niej zależne lub z nią powiązane, w tym SGPL.

Wspomniane powyżej Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą korzystania ze Sklepu Internetowego SGPL, który stanowi element strony internetowej SGPL. Niniejsza Polityka dotyczy również Użytkowników, którzy nabywają towary w Sklepie Internetowym, a zatem następujące terminy używane w niniejszej Polityce, np. Moje Konto, Produkt, Klient, Zamówienie, mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.


Informacje, jakie SGPL może zbierać od Użytkownika

Całość przetwarzania Danych Osobowych będzie się odbywać zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wydanymi na podstawie tej Ustawy („UODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. („UŚUDE”). Dane Osobowe będą przetwarzane w celach, dla których zostały zebrane, w szczególności w celach wymienionych poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że dla potrzeb przepisów UE dotyczących ochrony danych oraz w rozumieniu UODO „administratorem danych” jest SGPL

SGPL może zbierać i przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkownika.

Użytkownik może przekazywać informacje poprzez wypełnienie formularzy na niniejszej stronie internetowej (łącznie ze Sklepem Internetowym poprzez składanie Zamówień). Obejmuje to informacje przekazywane: w momencie rejestracji w celu korzystania z niniejszej strony internetowej (łącznie z Moim Kontem); zapisów w celu korzystania z usług SGPL, takich jak biuletyn informacyjny; w związku z publikacją materiału lub składaniem zamówienia na dalsze usługi. SGPL może również prosić Użytkownika o podanie informacji, jeżeli Użytkownik bierze udział w konkursie lub promocji sponsorowanej przez SGPL oraz jeżeli Użytkownik zgłasza problem dotyczący niniejszej strony internetowej. W odpowiednich przypadkach SGPL uzyska uprzednią zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Użytkownika, dostarczania Produktów na adres przekazany przez Użytkownika, marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez SGPL oraz do celów statystycznych, a także w celu usprawnienia obsługi Użytkownika i rozwoju produktów SGPL.

Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie przekaże Danych Osobowych, SGPL może nie być w stanie świadczyć usług drogą elektroniczną oraz zawierać umów i wykonywać zamówień w Sklepie Internetowym.

Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych związanych z towarami i usługami innych podmiotów, w szczególności spółek z Grupy Spółek Swatch; zgoda jest dobrowolna. Użytkownik oświadcza, że przekazane Dane Osobowe są danymi Użytkownika.

Użytkownik może uzyskać dostęp do Danych Osobowych Użytkownika oraz je zmieniać, poprawiać i usuwać. Dane Osobowe mogą zostać zmienione lub usunięte po zalogowaniu się na Moje Konto lub zaznaczeniu odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu, w którym SGPL zbiera Dane Osobowe Użytkownika (formularz zamówienia). Użytkownik może również skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie kontaktując się z SGPL pod adresem: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub pocztą elektroniczną: e-commerce.pl@swatchgroup.com. Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 UODO, w przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu wykonywania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanym przez administratora danych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika ze względu na szczególną sytuację Użytkownika oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych lub przekazywania Danych Osobowych innemu administratorowi danych.

Użytkownik, który jest osobą fizyczną może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w znaczeniu UŚUDE poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zalogowanie się do „Mojego Konta”. Zgoda jest dobrowolna.

Wnioski, żądania lub zastrzeżenia należy składać do SGPL drogą elektroniczną na adres e-mail: e-commerce.pl@swatchgroup.com
 

Pozostałe informacje

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, SGPL może tworzyć rejestr korespondencji e-mail z Użytkownikiem lub rejestr innych form kontaktu z Użytkownikiem w celu realizacji Zamówień, udzielania odpowiedzi na pytania lub żądania, oraz w celu poprawy jakości usług, wyłącznie przez okres, który jest adekwatny do tych celów.

SGPL wykorzystuje informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu Internetowego w celu zapewnienia, aby zawartość Sklepu Internetowego była przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika oraz dla komputera Użytkownika.

SGPL może również poprosić Użytkownika o wypełnienie kwestionariuszy, które SGPL wykorzystuje w celach badawczych, jednak Użytkownik nie musi na nie odpowiadać.

SGPL może zbierać i przetwarzać szczegółowe dane o transakcjach wykonywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz o realizacji Zamówień Użytkownika. Powyższe obejmuje także szczegóły wizyt Użytkownika na niniejszej stronie internetowej, w tym m.in. dane dotyczące ruchu, lokalizacji, dane logowania i inne dane dotyczące komunikacji, wymagane do własnych celów SGPL, a także zasoby, do których Użytkownik uzyskuje dostęp. Dalsza część Polityki dotycząca plików cookie zawiera więcej informacji na temat korzystania z plików cookie.


Gdzie przechowujemy Dane Osobowe Użytkownika

Dane Osobowe, które SGPL zbiera od Użytkownika mogą być przekazywane do Szwajcarii (lokalizacja serwera) i przechowywane w tej lokalizacji lub innej lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wszystkie informacje, które Użytkownik przekazuje SGPL są przechowywane na bezpiecznych serwerach Grupy Spółek Swatch. Wszelkie transakcje płatnicze są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Jeżeli SGPL przekazał Użytkownikowi (lub Użytkownik wybrał) hasło umożliwiające Użytkownikowi dostęp do określonych treści niniejszej strony internetowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Użytkownik nie może przekazywać hasła innej osobie.

Niestety przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Niemniej jednak, SGPL dołoży wszelkich starań, aby chronić Dane Osobowe Użytkownika. Po otrzymaniu danych Użytkownika SGPL zastosuje ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do Danych Osobowych Użytkownika.

 

Wykorzystanie informacji

SGPL wykorzystuje posiadane informacje na temat Użytkownika w następujący sposób:

-          w celu zapewnienia, że zawartość niniejszej strony internetowej była przedstawiona w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika oraz dla komputera Użytkownika;

-          w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji, produktów lub usług, których Użytkownik domaga się od SGPL lub które zdaniem SGPL mogą zainteresować Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontaktowanie się z nim w takich celach;

-          w celu wypełnienia obowiązków SGPL wynikających z umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a SGPL;

-          w celu umożliwienia Użytkownikowi udziału w interaktywnych programach SGPL, jeżeli Użytkownik podejmie taką decyzję;

-          w celu zawiadomienia Użytkownika o zmianach dotyczących usług SGPL.

SGPL może również wykorzystać Dane Osobowe Użytkownika lub umożliwić wybranym osobom trzecim wykorzystanie Danych Osobowych do przekazywania Użytkownikowi informacji o towarach i usługach, które mogą zainteresować Użytkownika. SGPL lub wspomniane osoby trzecie mogą się kontaktować w tej sprawie z Użytkownikiem drogą pocztową lub telefonicznie.

Jeżeli Użytkownik jest  Klientem (nabył Produkt w Sklepie Internetowym) i  wyraził zgodę, aby kontaktować się z nim w wyżej wymienionych celach i sposobie, SGPL będzie się kontaktować z Użytkownikiem drogą elektroniczną (e-mail lub SMS), aby przekazać informacje o towarach i usługach podobnych do towarów i usług, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży na rzecz Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby SGPL wykorzystywał jego Dane Osobowe w taki sposób i cofa zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych w powyższych celach (lub na przekazywanie danych osobom trzecim w celach marketingowych), Użytkownik poinformuje SGPL o cofnięciu zgody, np. poprzez przesłanie e-maila.

SGPL może wymieniać dane niemające charakteru danych osobowych i niedotyczące poszczególnych osób statystyki lub dane demograficzne w formie zbiorczej z partnerami marketingowymi, reklamodawcami lub innymi osobami trzecimi w celach badawczych. Na przykład SGPL nie ujawni partnerom marketingowym, że Użytkownik nabył konkretny Produkt. SGPL może im jednak ujawnić, ilu klientów nabyło Produkt.

Na podstawie sposobu korzystania z niniejszej strony internetowej (w tym ze Sklepu Internetowego), SGPL może również uzyskać określone informacje na temat korzystania ze strony internetowej, które nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników. Co do zasady, informacje te są zbierane za pomocą „danych na temat ruchu”. SGPL może zbierać i przechowywać takie informacje automatycznie w przypadku każdej interakcji Użytkownika z niniejszą stroną internetową. Na przykład SGPL może zbierać takie dane jak adres IP Użytkownika, nazwa hosta komputera, informacje na temat przeglądarki i referencyjną nazwę domeny w przypadku każdej wizyty Użytkownika na niniejszej stronie internetowej. SGPL może również zbierać informacje dotyczące schematów działania klienta i korzystania ze strony internetowej. Informacje te nie zawierają jednak żadnych danych umożliwiających identyfikację Użytkownika, lecz służą do analizy i ulepszania strony oraz zapewnienia klientom lepszego korzystania z Internetu. Poniższa część dotycząca plików cookie zawiera więcej informacji na temat korzystania z plików cookie oraz tego, kiedy SGPL może zwrócić się do Użytkownika o wyrażenie zgody.

 

Ujawnienie danych Użytkownika

SGPL może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika osobom trzecim zgodnie z poniższymi zasadami.

SGPL może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika podmiotowi powiązanemu z SGPL, którym może być spółka zależna, spółka holdingowa oraz jej spółki zależne, zgodnie z definicją w odpowiednich przepisach, oraz który może się znajdować na terytorium lub poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

SGPL może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika osobom trzecim, które pomagają SGPL w prowadzeniu niniejszej strony internetowej (takim jak dostawcy usług internetowych) lub w świadczeniu usług na rzecz Użytkownika. Wymienione osoby trzecie muszą zapewniać przez cały czas taki sam poziom bezpieczeństwa dla Danych Osobowych jak SGPL. W przypadku sprzedaży lub zakupu przez SGPL firmy lub aktywów, SGPL może ujawnić Dane Osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów. W przypadku nabycia SGPL lub całości jego aktywów, nabycia członka Grupy Spółek Swatch do której należy SGPL przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane Dane Osobowe na temat Użytkowników będą jednym z przekazywanych aktywów, SGPL może być zobowiązana do ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wyegzekwowania lub zastosowania Warunków korzystania, Ogólnych Warunków Sprzedaży lub innych umów albo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa SGPL, członka Grupy Spółek Swatch, klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i celu redukcji ryzyka finansowego/kredytowego.

 

Prawa Użytkownika

Jak wspomniano powyżej, Użytkownik ma prawo zwrócić się do SGPL o nieprzetwarzanie jego Danych Osobowych w celach marketingowych. SGPL informuje Użytkownika, czy SGPL zamierza wykorzystywać Dane Osobowe w takich celach lub czy SGPL ma zamiar ujawnić informacje osobie trzeciej w takich celach. Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do uniemożliwienia przetwarzania Danych poprzez zaznaczenie określonych pól w formularzach wykorzystywanych przez SGPL do zbierania Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie przez SGPL z niektórych plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do oraz ze stron internetowych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeżeli Użytkownik wybierze link do jakiejkolwiek z tych stron internetowych, powinien zwrócić uwagę, że te strony internetowe mają własną politykę ochrony danych oraz SGPL nie ponosi odpowiedzialności za powyższą politykę. Użytkownik powinien zapoznać się z takimi politykami przed podaniem danych osobowych na stronach internetowych.

 

Dostęp do informacji

Obowiązujące w UE przepisy dotyczące ochrony danych przyznają Użytkownikowi prawo dostępu do przechowywanych informacji o Użytkowniku. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu zgodnie z tymi przepisami.

 

Wykorzystanie plików cookie i oprogramowania szpiegującego

SGPL nie korzysta z oprogramowania szpiegującego i nie instaluje takiego oprogramowania na komputerze Użytkownika; SGPL nie korzysta z oprogramowania szpiegującego do uzyskania informacji z komputera Użytkownika.

Podobnie jak w przypadku wielu stron internetowych SGPL korzysta z „plików cookie”, które są plikami przechowywanymi na dysku twardym Państwa komputera i umieszczonymi tam przez przeglądarkę. Pliki cookie pomagają identyfikować posiadaczy kont i optymalizować korzystanie ze strony internetowej. Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na korzystanie przez SGPL z niektórych plików cookie. Poprzez wybranie ustawień przeglądarki, która akceptuje poniższe pliki cookie, Użytkownik wyraża zgodę na ich zainstalowanie i przechowywanie ich na urządzeniu Użytkownika, uzyskanie dostępu do urządzenia i wykorzystanie plików cookie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, lecz zezwala Użytkownikowi na ich wyłączenie. Większość przeglądarek zawiera w menu pomocy informacje na temat tego, w jaki sposób Użytkownik może uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, w jaki sposób przeglądarka powiadamia Użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz w jaki sposób wyłączyć wszystkie pliki cookie. Użytkownik może również wyłączyć lub usunąć pliki cookie, które Użytkownik wcześniej zaakceptował, jeżeli Użytkownik chce to zrobić. SGPL rekomenduje, aby Użytkownik pozostawił pliki cookie „włączone”, umożliwiając SGPL oferowanie Użytkownikowi większego komfortu korzystania ze strony internetowej. Jeżeli Użytkownik korzysta z ustawień przeglądarki w celu zablokowania wszystkich plików cookie (w tym absolutnie niezbędnych plików cookie), Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych części naszej strony internetowej. SGPL zainstalował pliki cookie na urządzeniu Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na ich wykorzystanie, może nadal korzystać ze strony internetowej, lecz niektóre jej części mogą nie funkcjonować lub nie funkcjonować tak dobrze jak z tymi plikami. SGPL korzysta z następujących plików cookie:

 

Absolutnie niezbędne pliki cookie.

Są to pliki cookie, które są niezbędne do obsługi strony internetowej SGPL, w tym Sklepu Internetowego, oraz umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z usług, którymi zainteresowany jest Użytkownik, takich jak zakupy internetowe. Obejmują one np. pliki cookie, które umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się do bezpiecznych obszarów Sklepu Internetowego, skorzystanie z koszyka lub z usług e‑faktury.

 

Pliki cookie poprawiające wydajność.

Analityczne pliki cookie umożliwiają SGPL zbieranie informacji na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze Sklepu Internetowego, np. liczenie odwiedzających i śledzenie tego, w jaki sposób przemieszczają się oni na stronie internetowej SGPL, rejestrują także wizyty Użytkownika na stronie internetowej SGPL, strony odwiedzane przez Użytkownika oraz linki, z których skorzystał Użytkownik. Analityczne pliki cookie nie zbierają informacji, które umożliwiają identyfikację Użytkownika. Wszystkie informacje są anonimowe. Pomaga to ulepszyć sposób funkcjonowania strony internetowej SGPL. Niektóre z tych plików cookie przekazywane są przez osoby trzecie, takie jak Google Analytics i AddThis.

 

Pliki cookie kierowane do konkretnych odbiorców/reklamowe.

Są one wykorzystywane do przekazywania reklam lepiej odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika. Wykorzystywane są one również do mierzenia efektywności kampanii reklamowej. Niektóre z tych plików cookie są przekazywane przez zewnętrznych reklamodawców. Użytkownik nie jest zobowiązany do ich zaakceptowania w celu korzystania ze strony internetowej SGPL. Użytkownik może znaleźć więcej informacji na temat poszczególnych plików cookie wykorzystywanych przez SGPL i celów, w jakich SGPL je wykorzystuje w tabeli poniżej:

Plik cookie

Cel

Termin wygaśnięcia

Zgoda

Absolutnie niezbędne pliki cookie

Commerce_TestPersistentCookie

Umożliwia Użytkownikowi przechowywanie przedmiotów w elektronicznym koszyku pomiędzy wizytami.

1 dzień

Korzystając ze strony internetowej SGPL Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie przez SGPL tych rodzajów plików cookie na urządzeniu Użytkownika

Commerce_TestSessionCookie

Umożliwia Użytkownikowi przechowywanie przedmiotów w elektronicznym koszyku pomiędzy wizytami.

Sesja

ASPXAnonymous

Wykorzystywane w celu różnicowania internautów

70 dni od instalacji/aktualizacji

RelatedProducts

Zawiera produkty powiązane z danym produktem

Sesja

BasketQuantity

Zawiera liczbę produktów w koszyku

Stały

.ASPXAUTH

Wykorzystywany w momencie identyfikacji użytkownika w sklepie

Jeden rok

BIGipServerpl-eu-shop

Wykorzystywany przez mechanizm równoważenia obciążenia w czasie sesji HTTP

Jeden rok

BIGipServerpl-eu-shop-https

Wykorzystywany przez mechanizm równoważenia obciążenia w czasie sesji HTTPS

Jeden rok

Pliki cookie poprawiające wydajność

__utma

wykorzystywany przez Google Analytics

2 lata od instalacji/aktualizacji

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje tych plików cookie, może nadal korzystać ze strony internetowej SGPL, lecz strona może nie funkcjonować tak dobrze jak z tymi plikami.

__utmb

wykorzystywany przez Google Analytics

30 minut od instalacji/aktualizacji

__utmc

wykorzystywany przez Google Analytics

sesja

__utmz

wykorzystywany przez Google Analytics

6 miesięcy od instalacji/aktualizacji

Uid

Wykorzystywany przez AddThis

 

Uvc

Wykorzystywany przez AddThis

 

Psc

Wykorzystywany przez AddThis

 

 

Pliki cookie kierowane do konkretnych odbiorców/reklamowe

__atucv

Wykorzystywany do kampanii poprawy wydajności

 

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje tych plików cookie, może nadal korzystać ze strony internetowej SGPL, lecz strona może nie funkcjonować tak dobrze jak z tymi plikami.

         

 

Niektóre z plików cookie SGPL są przekazywane przez osoby trzecie i podlegają polityce ochrony danych tych osób. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Więcej informacji na temat AddThis można znaleźć na stronie internetowej: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Zbierane przez te osoby dane mogą być przekazywane do lokalizacji i przechowywane w lokalizacji znajdującej się poza EOG, w szczególności w USA. Akceptując ich pliki cookie Użytkownik wyraża zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

Użytkownik może czasem otrzymywać pliki cookie od spółek reklamujących się na stronie internetowej SGPL. SGPL nie kontroluje tych plików cookie oraz nie są one objęte Polityką SGPL dotycząca ochrony danych i plików cookie.

 

Zmiany naszej Polityki dotyczącej ochrony danych i plików cookie

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do naszej Polityki dotyczącej ochrony danych i plików cookie w przyszłości zostaną podane na stronie. W przypadku takich zmian SGPL poinformuje Użytkowników o modyfikacji poprzez podanie ujednoliconego tekstu zmienionych Warunków użytkowania na stronie internetowej obok dotychczasowej wersji wraz z informacją o zmianie. Zmiana taka wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Użytkownik posiadający Moje Konto podczas pierwszego zalogowania się do Sklepu Internetowego po wejściu zmian w życie zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem Mojego Konta oraz o możliwości ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmian jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy dotyczącej Mojego Konta zawartej ze SGPL ze skutkiem natychmiastowym, a Użytkownik nie ma prawa korzystać  ze Sklepu Internetowego. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z formuły „Zamów bez rejestracji”  obowiązuje aktualna wersja Polityki.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności i plików cookie Użytkownik powinien wysłać e-mail do SGPL na następujący adres e-mail: e-commerce.pl@swatchgroup.com