Logga ut

Vidare

ALLMÄNNA VILLKOR

English version

 1. Introduktion
 
1.1 Vänligen läs igenom dessa villkor noggrannt innan du använder denna hemsida. När du använder denna hemsida accepterar du dessa Allmänna Villkor. Om du inte accepterar dessa Allmänna Villkor, använd inte hemsidan. Dessa Allmänna Villkor är utfärdade av The Swatch Group (Nordic) AB, Årstaängsvägen 1A, 9tr, Box 47325, S-10074 Stockholm och/eller Swatch Ltd., Biel, Schweiz (tillsammans "Swatch"), båda dottebolag till The Swatch Group Ltd., Biel, Schweiz(together "Swatch").
 
1.2 Swatch kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan genom att uppdatera denna del av hemsidan. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför periodvis besöka denna sida för att kontrollera de aktuella ändringarna till villka du är bunden.
 
2. Licens

2.1 Om inget annat anges, innehas upphovsrätten och andra immmaterialrättsliga rättigheter till allt material på denna hemsida (inklusive och utan begränsning till fotografier och andra grafiska bilder), av Swatch eller dess licensegivare. Material på denna hemsida som utgör varumärke, logotype, eller näringskännetecken är av Swatch eller dess licensgivare registrerade eller inarbetade varumärke.
 
2.2 Du får endast ladda ner, uppvisa eller skriva ut information från denna hemsida för personligt bruk enligt följande villkor:
 
2.2.1 inga dokument eller därtill relaterad grafik på denna hemsida får på något sätt modifieras;
 
2.2.2 ingen grafik på denna hemsida används avskilt från den tillhörande texten; och
 
2.2.3 du behåller och återger alla uppgifter om upphovsrätt eller andra rättigheter som finns i den information som du laddar ner.
 
2.3 Du får ej utan Swatch skriftliga godkännande distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återföra, eller använda innehållet på denna hemsida för allmänna ändamål, inkluderat texter, bilder, ljud och video. Swatch lämnar ingen garanti för att ditt användande av informationen på denna hemsida inte gör intrång i tredje parts rättigheter.
 
2.4 Användande av materialet på denna hemsida, bortsett från vad som framgår av dessa Allmänna Villkor eller ägarens skriftliga godkännande, är strängt förbjudet. Alla rättigheter innehas med ensamrätt om inget annat anges.
 
2.5 Om du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor blir du automatiskt av med rätten att utnyttja denna hemsida och du måste omedelbart förstöra allt nedladdat material eller utskrifter från denna hemsida. Du skall även vara medveten om att Swatch kommer att på ett aggresivt sätt skydda sina immateriella rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, åtal inkluderat.
 
2.6 Förutom vad som anges i 2.2, får ingen del av denna hemsida reproduceras eller lagras på en annan hemsida eller bli del av en allmän eller privat elektronisk databas utan Swatch skriftliga godkännande.

 
3. Ansvarsbegränsning

3.1 Swatch vidtar  rimliga  åtgärder för att informationen på hemsidan skall vara korrekt och uppdaterad. Swatch lämnar dock inga garantier beträffande innehållet på hemsidan, vilken tillhandahålls i befintligt skick.
 
3.2 Swatch har inget ansvar för, och skall ej hållas ansvarigt för, skador eller virusangrepp på din datorutrustning eller annan egendom i samband med din användning av hemsidan eller din nerladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud från denna hemsida.
 
3.3 Swatch förbehåller sig rätten att ta bort eller avbryta någon eller alla funktioner på denna hemsida. Swatch har överhuvudtaget inget ansvar för borttagande eller avbrott av någon eller alla funktioner på denna hemsida. Detta gäller oavsett om detta är ett resultat av Swatch, eller något av dotterbolagen till The Swatch Group Ltd. eller tredje parts handlande eller underlåtenhet.

 
4. Materialet på denna hemsida, inklusive all information, kan innehålla tekniska brister och topografiska felaktigheter. Swatch förbehåller sig rätten att när som helst och utan meddelande därom, genomföra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar av sådant material (inkluderat information) och av de produkter och program som är beskrivna i informationen.

 
5. Besökares material och användning

5.1 Utöver det som står i Swatch Integritetspolicy, är kommunikation eller material som du överför till denna hemsida genom e-post eller liknande, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, är icke konfidentiellt och kommer att behandlas som sådan. Allt som du överför eller lägger upp blir Swatch eller dess dotterbolags egendom och kan användas för vilket ändamål som helst inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, överföring, publisering, sändning och anslag. Vidare står det Swatch fritt att använda idéer, koncept, know how eller teknik som finns i den kommunikation som du sänder till denna hemsida, i vilket syfte som helst inklusive, men utan begränsning till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.
 
5.2 Du är förbjuden att till eller från denna hemsida, lägga upp eller överföra något:
 
5.2.1 som är hotfullt, kränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, hets mot folkgrupp, diskriminerande, skandalöst, upphetsande, hädiskt, brott mot förtroende, kränker privatlivet eller åsamkar irritation eller obehag; eller
 
5.2.2 som du inte har erhållit nödvändiga licenser och/eller tillstånd för; eller
 
5.2.3 vilket utgör eller uppmuntrar beteende som i något land i världen kan komma att betraktas som brottligt, eller medföra civilrättsligt ansvar , eller på annat sätt strider mot lag eller gör intrång i tredje parts rättigheter; eller
 
5.2.4 som är tekniskt skadligt (inklusive, men utan begränsning till, datavirus, logic bombs, Trojanska hästar, worms, skadliga komponenter, förvanskad data eller annan elakartad mjukvara eller data).
 
5.3 Du får ej använda denna hemsida på ett otillbörligt sätt (inklusive, men utan begränsning till, hacking).
 
5.4 Swatch kommer fullt ut att samarbeta med alla myndigheter som upprätthåller lag och ordning eller domstolsbeslut som begär eller efterfrågar information om vistelseort eller identitet på någon som lägger upp material som bryter mot bestämmelserna i paragraferna 5.2 eller 5.3.

 
6. Länkar från och till andra hemsidor

6.1 Eftersom Swatch inte har kontroll över eller stödjer, sidor som är länkade till eller från denna hemsida och inte heller har undersökt innehållet på sådana sidor, medger du att Swatch inte är ansvarig för innehållet på några sådana hemsidor och ”off-site” sidor eller andra hemsidor som är länkade till denna hemsida. Du bär ensamt ansvaret för besök på eller användning av hemsidor som är länkade till eller från denna hemsida.
 
6.2 Länkning till denna hemsida, ”off-site” sidor eller andra sidor sker på egen risk. Genom att använda dig av sådan länk blir du föremål för dessa länkars juridiska villkor och integritetspolicys som kan variera från Swatch villkor. Om du vill skapa en länk till denna hemsida får du endast göra detta genom en länk till hemsidan och inte genom att kopiera hemsidan, och under förutsättning att:
 
6.2.1 du inte ”djuplänkar” till denna hemsida;
 
6.2.2 du inte tar bort, förvanskar eller på något sätt förändrar storleken eller utseendet på Swatch logotype;
 
6.2.3 du inte på något sätt antyder att Swatch stödjer några andra produkter eller tjänster utöver sina egna;
 
6.2.4 du inte lämnar oriktiga uppgifter om din relation till Swatch eller annan infomation om Swatch som är falsk;
 
6.2.5 du inte använder något av Swatch varumärken som visas på hemsidan utan Swatch skriftliga godkännande;
 
6.2.6 du inte länkar från en hemsida som inte ägs av dig själv; och
 
6.2.7 din hemsida inte innehåller material som är osmakligt, stötande kontroversiellt, eller gör intrång i några immaterialrättsliga rättigheter eller andra rättigheter tillhörande någon annan person eller annars bryter mot tillämplig lagstiftning och bestämmelser.
 
6.3 Det är förbjudet att genom ”framing”, ”in-line” länkning eller på något annat sätt ta delar av denna hemsida och lägga in på sidor som inte är en del av The Swatch Group Ltd.
 
6.4 För brott mot dessa villkor förbehåller sig Swatch uttryckligen rätten att upphäva den rättighet som ges i paragraph 6.2 och vidta de åtgärder som anses nödvändiga.
 
6.5 Du skall fullt ut ersätta Swatch för förlust eller skada som Swatch eller något av dess kocernbolag drabbas av på grund av brott mot paragraf 6.2.

 
7. Tillgänglighet

7.1 Swatch strävar efter att säkerställa att denna hemsida är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Swatch är dock inte ansvarig för det fall att denna hemsida inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller tidsperiod.
 
7.2 Tillgången till denna hemsida kan temporärt och utan förvarning avbrytas vid systemfel, underhåll och reparation eller på grund av orsaker som ligger utanför Swatchs kontroll.

 
8. Ansvar

8.1 Swatch är inte ersättningsskyldig för direkt skada, indirekt skada eller följdskada eller annan skada eller förlust inklusive, men utan begränsning till, skada eller förlust på grund av datavirus, eller annan skada eller förlust som uppkommit i samband med användning, eller otillbörlig användning, av denna hemsida samt alla andra omständigheter som uppstår i samband med användningen, såsom länkar till och från denna hemsida eller innehållet på sådana hemsidor.
 
8.2 Ingenting i dessa villkor skall exkludera eller begränsa Swatchs ansvar för:
 
8.2.1 dödsfall eller personskada på grund av vårdslöshet; eller
 
8.2.2 bedrägligt beteende; eller
 
8.2.3 annat ansvar som inte kan exkluderas eller begränsas under tillämplig lagstiftning. 
8.3 Om ditt användande av materialet på denna hemsida resulterar i att du behöver reparera eller justera din datautrustning, mjukvara eller data, står du för samtliga kostnader  själv.
 
9. Tillämplig lag

Dessa Allmänna Villkor skall regleras och tolkas i enligt med svensk lag.  Tvist hänförlig till dessa Allmänna Villkor skall endast vara föremål för prövning i svensk domstol.
 


Search_by Nyheter Övriga Typer av Klockor och även