Logga ut

Vidare

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

English version
 
1. Allmänt
1.1  Dessa Försäljningsvillkor äger tillämpning på vårt tillhandahållande till dig av någon av de produkter som finns på denna webbplats: http://shop.swatch.com till dig. Var vänlig läs dessa Försäljningsvillkor noga innan du beställer några produkter från denna webbplats. Genom att beställa någon av våra produkter accepterar du att bli bunden av dessa villkor såsom de anges nedan. 
1.2 Du bör skriva ut en kopia av dessa Försäljningsvillkor för framtida referens.
1.3 Var vänlig klicka på knappen märkt ”Jag accepterar” vid slutet av orderbehandlingen om du accepterar dessa Försäljningsvillkor. Om du vägrar att acceptera dessa Försäljningsvillkor kommer du inte ha möjlighet att beställa några produkter från denna webbplats.
1.4 Denna webbplats drivs av The Swatch Group (Nordic) AB, Årstaängsvägen 1A, 9tr, Box 47325, 100 74 Stockholm, e-post: e-commerce@se.swatchgroup.com (”Swatch”). Vårt registreringsnummer är 556050-9944. Vårt VAT-nummer är SE556050994401. The Swatch Group (Nordic) AB är ett dotterbolag till The Swatch Group Ltd., Biel, Schweiz.
 
 
2. Din status
2.1 Genom att lämna en order genom vår webbplats, intygar du att:
2.1.1 Du har rättskapacitet att ingå bindande avtal;
2.1.2 Du är minst 18 år gammal.
   
3. Inköp av varor, orderbehandling
3.1 Din order av en produkt skall anses utgöra ett erbjudande att köpa produkter underkastat dessa Försäljningsvillkor.
3.2 Efter att du lagt en order, kommer du att få ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi mottagit din order. Vänligen notera att detta inte betyder att din order har accepterats.
3.3 Vi kan inte hållas ansvariga för fel vad gäller foton eller rättskrivning på denna webbplats, inklusive i presentkortsmeddelandet som fylls i av dig under beställningsprocessen. Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla presentkortsmeddelanden som vi, efter eget gottfinnande, bedömer vara obscena, kränkande eller på annat vis stötande.
3.4 Produktbeskrivningar är korrekta vid publiceringsdatumet, men kan variera beroende på tillgänglighet eller förändring utan föregående meddelande.
3.5 Inköpsorder skall godkännas av Swatch och är beroende av tillgänglighet av de beställda produkterna. Swatch kan inte hållas ansvarigt för uppenbara skriv- eller fotografifel.
3.6 Om de beställda produkterna inte finns tillgängliga kommer vi att meddela dig per e-post och du kommer ha en valmöjlighet mellan att vänta tills produkten åter finns i lager eller att återkalla ordern.
3.7 Vi kommer att bekräfta godkännande till dig genom att sända dig en orderbekräftelse per e-post och detta kommer att utgöra ett bindande avtal mellan dig och oss.
3.8 Detta avtal avser bara de varor som vi har bekräftat i en orderbekräftelse.
 
 
4. Pris och betalning
4.1 Priset för varje produkt kommer att vara det som från tid till annan anges på denna webbplats, förutom i fall av uppenbara fel. Priser som debiteras dig är angivna inklusive tillämplig mervärdesskatt. Fraktkostnader kommer, i det fall det är aktuellt, att tydligt anges och läggas till den totala summa som skall betalas.
4.2 Priser kan vid varje tidpunkt förändras, men förändringar kommer inte att påverka order för vilka vi redan sänt dig en orderbekräftelse per e-post.
4.3 Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att, trots våra bästa ansträngningar, några av de produkter som finns på vår webbplats kan vara felaktigt prissatta. Normalt kommer vi att verifiera priser som en del av vår orderbekräftelse så att, när det korrekta priset på en produkt är lägre än vårt angivna pris, vi kan debitera det lägre priset när vi avsänder produkten till dig.
4.4  Vi är under inga omständigheter skyldiga att tillhandahålla dig en produkt till det inkorrekta (lägre) priset, inte ens efter att vi sänt dig en orderbekräftelse, om felet i prissättning är uppenbart och omisskännligt och du rimligen borde ha insett att det rörde sig om en felprissättning.
4.5  Betalning kan ske via kreditkort enligt vad som anges i orderbehandlingen eller via PayPal. Vi kommer att ange det pris du skall betala på orderbekräftelsen. Vi kommer inte att debitera ditt kreditkort eller PayPal-konto förrän vi avsänder din order.
4.6 Alla kreditkortsinnehavare utsätts för giltighetskontroller och auktorisation av kortsutställaren. Vi kan komma att delge personlig information om kreditkortsinnehavaren till sådana tredje parter i den mån det är nödvändigt för att vi skall kunna göra sådana kontroller. Om kreditkortsutställaren vägrar att tillåta betalning till oss, kommer vi inte att kunna hållas ansvariga för försening eller utebliven leverans.
4.7 Betalning måste ske innan produkterna tillhandahålls. Vi kommer att dra full betalning från ditt kreditkort eller PayPal-konto precis innan vi avsänder produkterna. Vi kan innehålla leverans av produkterna till dess full betalning har mottagits. Vi kan häva avtalet mellan dig och oss genom skriftligt meddelande om du, utan giltigt skäl, inte i tid erlägger full betalning till oss och den uteblivna betalningen utgör ett väsentligt kontraktsbrott.
 
 
5. Leverans
5.1 Vi kommer att bekräfta datum för avsändande (inklusive spårningsnummer) genom att utfärda ett avsändandemeddelande. Leverans kommer att ske inom 30 dagar från orderdatum, om inte annat särskilt skriftligen överenskommits vid tidpunkten när ordern lades.
5.2 Platsen för leverans väljs av köparen och anges i orderbekräftelsen. Vi levererar enbart inom Sverige. Av praktiska skäl kan vi komma att leverera flera produkter ur samma order i omgångar, vilket vi i så fall kommer att meddela dig i avsändandemeddelandet.
5.3 Om vi inte kan leverera inom det uppskattade leveransdatumet som anges i orderbekräftelsen och det justerade leveransdatumet överstiger 30 dagar från det ursprungliga orderdatumet, kommer vi att kontakta dig för att meddela dig om ett nytt förslag till leveransdatum. Om du vägrar att acceptera det justerade leveransdatumet och vi är oförmögna att leverera produkten/produkterna 30 dagar från det ursprungliga datumet för din order eller före det särskilt överenskomna leveransdatumet, när sådant överenskommits, har du rätt att avbeställa ordern utan kostnad och erhålla full återbetalning. I de fall produkterna levereras i omgångar kommer, såvida inte annat skriftligen överenskommits vid den tidpunkt när ordern lades, dessa omgångar att levereras inom 30 dagar från det att ordern lades.
 
 
6. Riskens övergång
6.1 Risken för produkterna övergår till dig vid leverans. Risk i denna bestämmelses mening avser det ansvar för skador som orsakats av användning, hantering, eller förvaring av produkterna. Om du ingår avtal i egenskap av konsument övergår risken till dig när din rätt till hävning har gått ut.
   
7. Godkännande av produkter, avbeställningsrätt
7.1 Du måste meddela oss om varje saknad produkt, skador eller fel på produkterna, snarast efter leverans. Om du ingår avtal i egenskap av konsument måste du meddela oss om varje saknad produkt, skador eller fel på produkterna, inom skälig tid efter att du upptäckt felet.
7.2  Om du ingår avtal i egenskap av konsument kan du häva avtalet mellan dig och oss av vilket skäl som helst, genom att meddela oss, dock inte senare än slutet av den fjortonde kalenderdagen efter den dag produkterna mottogs, utan att ådra dig några skyldigheter eller förpliktelser gentemot Swatch.
7.3  Om du häver, måste du returnera produkterna (inklusive alla tillbehör som var inkluderade i priset för produkterna) med inköpsbevis, i ursprungsskick, oskadade och på din bekostnad. Om inte alla tillbehör som var inkluderade med produkterna returneras, är vi berättigade att debitera dig för kostnaderna för de artiklar som saknas. Du måste vårda produkterna med tillräcklig omsorg till dess de returneras.
7.4  Vid hävning av avtalet mellan dig och oss, kommer vi att återbetala det pris du betalat inklusive fraktkostnaden för att sända artikeln till dig inom 30 dagar från och med dagen för hävning. 
7.5 Vid hävning måste du returnera produkterna till oss på den adress som anges i punkten 9.7.
7.6 Detaljer om din lagliga rätt att avbeställa, och en förklaring till hur man utövar denna, tillhandahålls i orderbekräftelsen.
7.7 Ingenting i avtalet mellan dig och oss eller i dessa Försäljningsvillkor påverkar din lagliga rätt som konsument.
 
 
8.  Vår återbetalningspolicy
8.1 När du returnerar en produkt till oss (till exempel på grund av att du har hävt avtalet mellan dig och oss, eller har meddelat oss i enlighet med punkten 12 att du inte går med på en förändring i dessa Försäljningsvillkor, eller i någon av våra policys, eller för att du påstår att produkten är felaktig), kommer vi att undersöka den returnerade produkten och kommer att meddela dig om din återbetalning per e-post inom skälig tid. Vi återbetalar vanligen alla pengar vi mottagit från dig med samma metod som du ursprungligen använde när du betalade inköpet. Vi behandlar vanligen din återbetalning så snart som möjligt och, i vart fall, inom 30 dagar från dagen då vi mottog din hävning eller den dag då vi per e-post bekräftade till dig att du var berättigad till ersättning för leveransen av den felaktiga produkten.
8.2 Produkter som du har returnerat på grund av ett fel kommer att återbetalas till fullo, inklusive återbetalning av fraktkostnaderna för att sända artikeln till dig och dina kostnader för att returnera artikeln till oss.
8.3 Produkter som returnerats av dig inom 14 dagars fristen (se punkten 7.2 ovan) kommer att återbetalas till fullo, inklusive kostnaden för att sända artikeln till dig. Du kommer emellertid att få stå för kostnaden för att returnera artikeln till oss.
 
 
9. Garanti, reparationer, ersättning
9.1 Vi garanterar dig att varje produkt som inköpts från oss via vår webbplats är av tillfredställande kvalitet.
9.2 I händelse av skada eller fel på produkter kommer Swatch, efter eget tycke, att snarast reparera produkten eller sända en ersättningsprodukt efter att den skadade eller felaktiga produkten har returnerats.
9.3 Garanti för ur. Alla ur som erbjuds till försäljning på denna webbplats har förmånen av Swatch Ltd Internationell Garanti att vara fria från material- eller fabrikationsfel i 24 månader. Fullständiga garantivillkor finns i det Internationella Garantidokument som tillhandahålls med varje ur.
9.4 Garanti för smyckesartiklar och accessoarer. Swatch garanterar att smyckesartiklar och accessoarer är fria från material- eller fabrikationsfel i 6 månader.
9.5 Garantikrav kan framställas antingen till en auktoriserad Swatch-återförsäljare eller genom att returnera produkten till Swatch. Garantikrav måste åtföljas av ett inköpsbevis som verifierar inköpsdatumet. Följande accepteras som inköpsbevis:
9.5.1 ett stämplat och daterat Internationell Garanti certifikat (vad gäller ur),
9.5.2 försäljningskvittot i original,
9.5.3 ett bank- eller kreditkortsutdrag.
9.6 Om inköpsbevis inte finns tillgängligt, kan en artikel fortfarande behandlas som om garanti gällde, baserat på den tid den funnits tillgänglig
9.7 Alla returer av produkter enligt avtalet mellan dig och oss skall sändas med kvittens, med rekommenderat brev eller bud, till följande adress:
The Swatch Group (Nordic) AB
SGEC 
Box 47325
100 74 Stockholm
 
 
10. Ansvar
10.1 Om du ingår avtal i egenskap av konsument, äger punkterna 10.2 och 10.4 inte tillämpning på dig och dina lagliga rättigheter enligt Konsumentköplagen (SFS 1990:932) påverkas inte. Utan hinder av detta, skall vi under inga omständigheter vara ansvariga för förlust som orsakats i din affärsverksamhet.
10.2 Vårt ansvar i samband med varje produkt som inköpts genom vår webbplats är begränsat till inköpspriset för den produkten.
10.3 Detta inkluderar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar:
10.3.1 För dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet;
10.3.2 För bedrägeri eller bedrägligt lämnande av oriktiga uppgifter;
10.3.3 För varje angelägenhet i vilken det vore olagligt för oss att utesluta, eller försöka utesluta, ansvar.
10.4 Vi skall vara fria från ansvar för varje förlust av inkomst eller intäkt, affärsförlust, förlust av vinst eller avtal, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, spill av lednings- eller kontorstid eller för varje indirekt skada eller följdskada eller skada av varje slag hur den än uppstår och oavsett om den orsakats av otillåten handling (inklusive försumlighet), kontraktsbrott eller på annat sätt, även om det varit förutsebart.
 
 
11. Övriga bestämmelser
11.1 Överlåtande av rättigheter och skyldigheter. Avtalet mellan dig och oss är bindande för dig och oss och våra respektive efterträdare och övertagare. Du får inte överföra, överlåta, sälja, eller på annat sätt avyttra ett avtal innan leverans och produkterna har betalats till fullo. Vi får överlåta, lägga ut på underleverantör eller överföra alla våra skyldigheter och rättigheter enligt avtalet mellan dig och oss till en behörig tredje part, i synnerhet till andra företag inom koncernen Swatch Group Ltd., till fullo eller delvis och under förutsättning att överlåtelsen, utläggandet på underleverantör eller överföringen inte menligt påverkar tillhandahållandet av produkterna och dina rättigheter eller möjligheter till avhjälpande enligt detta avtal.
11.2 Avskiljande. Skulle något av dessa villkor eller någon bestämmelse i ett Avtal vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa, skall den bestämmelsen avskiljas från de övriga villkoren och bestämmelserna, vilka kommer att vara fortsatt giltiga i den utsträckning som är tillåten enligt lag och dessa Försäljningsvillkor.
11.3 Skriftlig kommunikation. Tillämpliga lagar kräver att viss information och kommunikation som vi sänder till dig skall vara skriftlig. När du använder vår webbplats accepterar du att kommunikation med oss främst kommer att vara elektronisk. Vi kommer att kontakta dig per e-post eller tillhandahålla dig information genom att offentliggöra meddelanden på vår webbplats. För avtalsenliga syften, samtycker du till dessa elektroniska meddelandeformer och du bekräftar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller varje krav enligt lag på att sådan kommunikation skall ske skriftligen. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagenliga rättigheter.
11.4 Meddelanden. Alla meddelanden från dig till oss måste ställas till The Swatch Group (Nordic) AB, Årstaängsvägen 1A, 9tr, Box 47325, 100 74 Stockholm eller e-commerce@se.swatchgroup.com. Vi får lämna meddelande till dig antingen till den e-postadress eller postadress du angav när du lade en order, eller på alla de sätt som anges i punkten 11.3. Meddelande kommer att anses vara mottaget och korrekt delgivet 24 timmar efter att ett e-postmeddelande avsänts, eller tre dagar efter det datum då brev postades. För att bevisa delgivandet av ett meddelande är det tillräckligt att visa, vad gäller ett brev, att brevet var korrekt adresserat, stämplat och postat och, vad gäller ett e-postmeddelande, att e-postmeddelandet har sänts till adressatens angivna e-postadress.
11.5 Händelser utanför vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för någon underlåtenhet att fullgöra, eller försenat fullgörande av, någon av våra skyldigheter enligt ett avtal mellan dig och oss, som orsakats av händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive varje handling, händelse, uteblivande, utelämnande eller olycksfall utanför vår rimliga kontroll och inkluderar i synnerhet (utan begränsning) följande:
11.5.1 Strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt.
11.5.2 Civila oroligheter, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (vare sig förklarat eller ej) eller hot om eller förberedelse inför krig.
11.5.3 Eldsvåda, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, epidemi eller annan naturkatastrof.
11.5.4 Omöjlighet att utnyttja järnvägar, sjöfart, luftfartyg, motortransportmedel eller andra allmänna eller privata transportmedel.
11.5.5 Omöjlighet att utnyttja allmänna eller privata telekommunikationsnätverk.
11.5.6 Handlingar, förordningar, lagstiftning, regleringar eller restriktioner utfärdade av någon regering. 
11.6 Vårt fullgörande enligt varje avtal mellan dig och oss skall anses vara uppskjutet under den tidsperiod händelsen utanför vår rimliga kontroll varar, och tiden för vårt fullgörande kommer att förlängas under den tidsperioden. Vi kommer efter skäliga ansträngningar att sträva efter att få händelsen att upphöra eller att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt avtalet mellan dig och oss kan fullgöras trots händelsen.
11.7 Avståendeförklaring. Om vi någon gång under avtalstiden för ett avtal mellan dig och oss, inte insisterar på strikt fullgörande av någon av dina skyldigheter enligt ett avtal mellan dig och oss eller något av dessa Försäljningsvillkor, eller om vi inte utövar någon av de rättigheter eller möjligheter till avhjälpande som vi är berättigade till enligt avtalet mellan dig och oss, innebär detta inte ett avstående från sådana rättigheter eller möjligheter till avhjälpande och befriar inte dig från iakttagande av sådana skyldigheter. Ett avstående av oss att påpeka försummelse innebär inte ett avstående av någon senare försummelse. Inget avstående av oss från något av dessa Försäljningsvillkor skall vara gällande såvida det inte uttryckligen anges vara ett avstående och kommuniceras med dig skriftligen i enlighet med punkten 11.4 ovan. 
11.8 Hela avtalet. Dessa Försäljningsvillkor och varje annat dokument som uttryckligen hänvisas till i dessa utgör hela avtalet mellan dig och oss beträffande vad som avtalats mellan dig och oss och ersätter varje tidigare avtal, överenskommelse eller arrangemang mellan oss, såväl muntligt som skriftligt, gällande vad som reglerats häri. Vi båda bekräftar att, vid avtals ingående, ingen av oss har förlitat sig på fullmakt, åtagande eller löfte från den andre eller som framgår av något som sagts eller skrivits i förhandlingar mellan oss innan sådant avtal förutom vad som uttryckligen anges i dessa Försäljningsvillkor. Ingen av oss skall ha rätt till något avhjälpande avseende osanna uttalanden som gjorts av den andre, vare sig muntligen eller skriftligen, innan datumet för varje avtals ingående (såvida inte sådant osant uttalande gjorts bedrägligt) och den andra partens enda möjlighet till avhjälpande skall vara för kontraktsbrott i enlighet med dessa Försäljningsvillkor.
 
 
12.  Vår rätt att ändra dessa Försäljningsvillkor
12.1 Vi har rätt att revidera och ändra dessa Försäljningsvillkor från tid till annan.
12.2 De policys och Försäljningsvillkor som gäller vid den tidpunkt då du beställer produkter från oss kommer att gälla för dig, såvida inte någon förändring i dessa policys eller dessa Försäljningsvillkor krävs enligt lag eller myndighet (i detta fall kommer de dock att gälla order som tidigare lagts av dig), eller om vi meddelar dig om ändringen i dessa policys eller dessa Försäljningsvillkor innan vi sänder dig orderbekräftelsen (i detta fall har vi rätt att anta att du har accepterat ändringen i Försäljningsvillkoren, såvida du inte meddelar oss om motsatsen inom 14 kalenderdagar från ditt mottagande av produkterna).
 
 
13. Lagval och jurisdiktion
13.1 Avtal om inköp av produkter genom denna webbplats skall följa och tolkas i enlighet med svensk lag. Svenska domstolar skall ha exklusiv behörighet att avgöra varje tvist som följer av avtal mellan dig och oss och dessa Försäljningsvillkor. 
 
 
 

Search_by Nyheter Övriga Typer av Klockor och även