Darmowa dostawa zamówień od 135 PLN | Zamówienia złożone i opłacone do godz. 13:00 wysyłamy tego samego dnia

zamknij TWÓJ KOSZYK

Brak produktów w koszyku

Razem

Regulamin promocji: „Happy Hours”

(dalej: „Regulamin”)

1. 

Postanowienia ogólne

 

1.1.

Organizatorem Promocji „Happy Hours” (dalej „Promocja”) jest The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223301, NIP: 5213311376 (dalej: „Organizator”).

 

1.2.

Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Klient”).

 

1.3.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 27 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku (dalej: „Okres trwania Promocji”).

 

1.4.

Promocja jest dostępna w Oficjalnym Sklepie Internetowym Swatch Polska: https://shop.swatch.pl (dalej: „Sklep”).

 

1.5.

Lista zegarków, które są objęte Promocją (dalej: „Zegarki Promocyjne”) stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

 

2.

Zasady uczestnictwa w Promocji

 

2.1.

Promocja polega na tym, że Klient, który w Okresie trwania Promocji zakupi w Sklepie 1 (jeden) dowolny zegarek, inny niż Zegarek Promocyjny (dalej: „Zegarek”), jednocześnie będzie miał możliwość zakupu Zegarka Promocyjnego w cenie określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zakup Zegarka i Zegarka Promocyjnego musi zostać dokonany w ramach jednej i tej samej transakcji zakupu.

 

2.2.

Lista Zegarków Promocyjnych dostępnych w Promocji wraz z cenami została zawarta w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

2.3.

Na Zegarki Promocyjne została udzielona gwarancja na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej dotyczącej danego Zegarka Promocyjnego. Powyższe nie ogranicza, nie zawiesza, ani nie wyłącza prawa Klientów do składania reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi określonych w Kodeksie Cywilnym.

 

 

 

3. 

Postępowanie reklamacyjne

 

3.1.

Klient może zgłaszać reklamacje, co do Promocji, mailowo na następujący adres Organizatora: e-commerce.pl@swatchgroup.com lub pisemnie na adres: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

 

3.2.

Reklamacja powinna zawierać: (i) imię i nazwisko reklamującego, (ii) numer zamówienia w Sklepie, (iii) adres mailowy lub pocztowy reklamującego do korespondencji, jak również (iv) opis reklamacji i wskazanie przyczyny reklamacji, oraz (v) żądanie Klienta. 

 

3.3.

Zgłoszone reklamacje są rozpatrywane i przekazywane przez Organizatora do reklamującego w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

 

 

4.

Dane osobowe

 

4.1.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z Promocją jest Organizator, tj. The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

4.2.

Informujemy, że dane osobowe podane przez Klientów w związku z Promocją są  przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji, w tym rozpatrzenia reklamacji Klientów. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do złożenia reklamacji w związku z Promocją.

 

 

 

5.

Postanowienia końcowe

 

5.1.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz w Sklepie: https://shop.swatch.com/pl_pl/hits-hots-conditions-of-sale.

 

5.2.

Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

 

 
Załącznik nr 1:

Lista Zegarków Promocyjnych dostępnych w Promocji w Sklepie (wraz z cenami poszczególnych Zegarków Promocyjnych dostępnych w Promocji w Sklepie): 

 

1.

GB277-25

100,00 PLN brutto

 

2.

GW165-25

100,00 PLN brutto

 

3.

LJ106C-25

100,00 PLN brutto

 

4.

SUJK131-25

100,00 PLN brutto

 

5.

SUYB118C-25

100,00 PLN brutto